Controles op kwaliteit van de ontvangen onderzoeksgegevens en milieuhygiënische verklaringen.

Welkom bij grootschaligebodemtoepassing.nl.
Bij de meeste (her) ontwikkelingsplannen van een locatie vindt grondverzet plaats. Het ontgraven van een bouwkuip, het aanbrengen van een riool of het aanbrengen van een compleet nieuw weglichaam. Dit betreft allemaal werken waarbij er verplaatsingen met grond plaatsvinden (grondstromen). In veel gevallen worden er omvangrijke hoeveelheden grond aangevoerd en spreken wij van grootschalige bodemtoepassingen (GBT).

Om deze grondstromen te kunnen laten plaatsvinden is men gehouden aan de bepalingen welke, voornamelijk, in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming (Wbb) zijn beschreven.

De werkzaamheden die meestal, in relatie tot het bovenstaande, noodzakelijk zijn betreffen: Opstellen grondstromenplan, overleg met het bevoegd gezag, controle en registratie verplaatsende en inkomende materialen, meldingen i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit, toepassen conform bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse.

Indien u een omvangrijk werk aanvangt dient u te beseffen dat uw werk wellicht interessant wordt voor instanties uit de regio om grond naar uw locatie te brengen. Deze leveranties worden meestal voorzien van de prachtigste milieuhygiënische verklaringen. Helaas blijkt met enige regelmaat dat deze verklaringen niet conform de regels uit het Bbk zijn uitgevoerd. Vaak zijn hierbij de partijdefinities of de analysepakketten verkeerd gekozen. Één enkele keer blijkt de gehele verklaring niet in orde. Kortom, uw locatie dreigt mogelijk het afvoerputje van de omgeving te worden. Uiteindelijk bent u degene die het materiaal toepast en zijn de bijbehorende risico’s voornamelijk voor u. Het is zaak om steeds de aangeboden materialen en vooral de bijbehorende verklaringen grondig te inspecteren alvorens deze te accepteren.
Om de grondstromen in goede banen te leiden dient er op grote werken vaak een grondstromenplan te worden opgesteld. In dit plan zal worden beschreven, vanuit verschillende aspecten, hoe met de te onderscheiden grondstromen kan en in sommige gevallen, dient te worden omgegaan. Het grondstromenplan wordt op basis van de beschikbare gegevens en eventueel aanvullend bodemonderzoek samengesteld.
Het grondstromenplan beschrijft de (rand)voorwaarden voor het grondverzet gesteld vanuit de eigen projectorganisatie, het wettelijk kader, transport en eventueel (her-)gebruik van (verontreinigde) grond. Het betreft grond welke beschikbaar komt vanuit het project, grond welke wordt afgevoerd en toegepast buiten het project alsook grond van buiten het project afkomstig die binnen de projectgrenzen wordt toegepast.
Vaak zal er sprake zijn van groot grondverzet waarbij, binnen het project, tussen de verschillende gemeenten vrij grondverzet mogelijk is.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van grond- en materiaalstromencoördinatie bij omvangrijke weg-, spoor- en waterbouwkundige werken.

Wat wij voor u kunnen betekenen zijn o.a. de volgende werkzaamheden;
- kansen en risico’s in een tender- en ontwerpfase definiëren;
- het opstellen van een materiaalstromenplan;
- het opstellen van een grondstromenplan;
- het opstellen van een raamsaneringsplan;
- het verzorgen van aanvullend bodemonderzoek;
- controles op kwaliteit van de ontvangen onderzoeksgegevens en milieuhygiënische verklaringen;
- het opstellen van een registratiesysteem materialen;
- periodiek overleg met het bevoegd gezag;
- verzorgen van vergunningen, meldingen en communicatie bevoegd gezag;
- uw organisatie voorzien van advies en behoeden voor het, meestal per ongeluk, plegen van een eventueel economisch delict;
- actief kijken en adviseren naar specifieke oplossingen m.b.t. herschikken van grond en funderingsmateriaal;
- advies op het gebied van alternatieve toepassingen (vorm- en niet vormgegeven bouwstoffen, IBC bouwstoffen en immobilisaten).
vandijkadviesensupport.nl grondstromen.com grond-engrondwatersanering.nl bodemverontreinigingen.com grondstromenplan.nl grondstromencoordinatie.com bodemonderzoeken.com grootschaligebodemtoepassing.nl adviseurbodem.nl
Welkom bij grootschaligebodemtoepassing.nl een website van Maurice van Dijk Advies en Support hét adres voor advies en begeleiding op het gebied van bodemonderzoek, grond- en materiaalstromencoördinatie en bodemverontreiniging,


Onze websites:
Op deze website:
Grondstromen Wettelijke bepalingen Kansen en risico’s Grondstromenplan opstellen Ruime ervaring
Maurice van Dijk Advies en Support is het adres voor advies en begeleiding op het gebied van bodemonderzoek, bodemverontreiniging, grond- en materiaalstromencoördinatie.Copyright © 2014 by vandijkadviesensupport.nl - Design: www.renevandijkonline.com -  webmaster:webmaster@vandijkadviesensupport.nl
Copyright © 2014 by vandijkadviesensupport.nl
Vaak zal er sprake zijn van groot grondverzet waarbij, binnen het project, tussen de verschillende gemeenten vrij grondverzet mogelijk is.
Contact:
Maurice van Dijk, Advies en support
Email: maurice@vandijkadviesensupport.nl
Web: www.vandijkadviesensupport.nl
Telefoon: 013-7850032 /Mob: 06-158 326 46

Gorp aan de Ley 2
5081 NZ Hilvarenbeek, Nederland
KvK: 59642238